Algemene voorwaarden
MK Tech

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. MK Tech: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MK Tech gevestigd aan de
Zuideindseweg 84 te Delfgauw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 50408534, BTW-nummer NL178898119B01;
b. klant: iedere partij die met MK Tech een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen MK Tech en de klant;
d. medewerker: de natuurlijke persoon die namens MK Tech de overeenkomst uitvoert;
e. machine: de zaak waaraan MK Tech in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert;
f. product: het product dat door MK Tech wordt geleverd;
g. website: de website www.mktech.nl die door MK Tech wordt beheerd.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen MK Tech
en de klant.
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. MK Tech wijst de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene
(inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MK Tech vervangen
worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien MK Tech niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MK Tech in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. MK Tech heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds
de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij
de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde
versie van de algemene voorwaarden.
Artikel 3. Aanbod, offertes en prijzen
3.1. Ieder aanbod van MK Tech is geheel vrijblijvend.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MK Tech
opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop MK Tech zijn aanbod of offerte
baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van MK
Tech binden MK Tech niet.
3.4. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5. Indien de (potentiële) klant een bedrijf is, dan zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
3.6. Indien de (potentiële) klant een consument is, dan zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief
btw.
3.7. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s.
3.8. Vermelde prijzen voor producten zijn exclusief transportkosten.
Artikel 4. Totstandkoming en annulering van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de prijzen, tarieven of offerte van MK Tech
heeft geaccepteerd.
4.2. Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan worden alle tot het moment van de
annulering geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden aan de klant in rekening
gebracht.

4.3. De bestelling van een product dat op maat wordt gemaakt, kan niet geannuleerd worden.
4.4. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan kan de klant de
overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. MK Tech zal bij het verrichten van de door de klant opgedragen werkzaamheden de grootst
mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de klant in acht nemen.
5.2. MK Tech heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de
klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te
nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden
voor de klant kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in
kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een
oplossing te komen.
5.4. MK Tech kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de machine onttrekken aan het
dagelijks gebruik.
Artikel 6. Verplichtingen van de klant
6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes, faciliteiten en materialen, waarvan
MK Tech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MK
Tech ter beschikking worden gesteld.
6.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig
voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens
hem verstrekte materialen.
6.3. De klant is gehouden MK Tech onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient
de klant MK Tech te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor
de medewerker.
6.4. De klant vrijwaart MK Tech voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze
derden geleden schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeenkomst.
6.5. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de
omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en
voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De klant dient zodanige maatregelen te treffen dat
de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermd is tegen gevaar
voor lijf, eerbaarheid en goed.
6.6. MK Tech gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.7. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het de medewerker onmogelijk
maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De klant dient de medewerker de
gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen
aan de wettelijke (veiligheids)eisen.
6.8. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van
toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben,
vervoeren, bewaren, gebruiken en verkopen, op welke wijzen dan ook, van de producten, is
alleen de klant verantwoordelijk.
6.9. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MK Tech heeft
voldaan, dan heeft MK Tech het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan
de klant in rekening te brengen en heeft MK Tech het recht zijn werkzaamheden op te
schorten.
Artikel 7. Uitvoerings- en leveringstermijn
7.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen MK Tech en de
klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. MK Tech
biedt ten aanzien van afgesproken uitvoerings- of leveringstermijnen geen enkele garantie en
niet-tijdige uitvoering of levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding
van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens MK Tech.
7.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn wordt
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van MK Tech ligt
en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel

17.1, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een
dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 8. Levering
8.1. Bestelde producten worden opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
8.2. Is overeengekomen dat de klant de bestelling bij MK Tech ophaalt, dan wordt de klant ervan
via de e-mail op de hoogte gesteld op het moment dat zijn bestelling gereed is en opgehaald
kan worden.
8.3. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in
ontvangst heeft genomen.
8.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen
m.b.t. het product.
Artikel 9. Prijs- en tariefwijziging
9.1. MK Tech is gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen. MK Tech zal de klant het
voornemen tot wijziging van prijzen en tarieven schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. MK
Tech zal daarbij de omvang van en de datum waarop de wijziging zal ingaan, vermelden.
9.2. Indien de prijs of het tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst en de verhoging niet het gevolg is van meerwerk, dan heeft de klant zijnde een
consument het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval worden alle reeds
uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van ontbinding aan de klant in rekening
gebracht.
Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten
10.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MK Tech zal de klant
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.2. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk,
vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
10.3. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het
niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden
aan de klant in rekening gebracht.
Artikel 11. Betaling en retentierecht
11.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.2. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een door MK Tech gestuurde
betalingsherinnering, dan heeft MK Tech het recht de uitvoering van de werkzaamheden op
te schorten totdat alle verschuldigde bedragen betaald zijn. MK Tech kan nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is,
dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment
dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in
verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde
een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
11.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van MK Tech op de klant onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van
deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.
11.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten en voor alle
overige verplichtingen jegens MK Tech die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene
voorwaarden en/of de wet.

11.7. MK Tech is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de klant in verband met de uitvoering
van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door
de klant voldaan zijn.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van MK Tech, totdat
alle vorderingen die MK Tech op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de
producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MK Tech te bewaren. De klant dient
steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van MK Tech veilig te stellen.
12.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens MK Tech niet of niet volledig nakomt en in geval van
ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is MK Tech gerechtigd alle
producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van MK Tech op volledige
schadevergoeding.
12.5. Indien MK Tech gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is
de klant verplicht MK Tech toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van MK
Tech zich bevinden.
12.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk MK Tech daarvan
op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
wijzen op de (eigendoms)rechten van MK Tech.
12.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan MK Tech toekomende rechten
onverlet.
Artikel 13. Garantie
13.1. Wordt op een door MK Tech geleverd product een garantie verleend, dan wordt de garantie
voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt. De
garantieperiode is 1 jaar, tenzij anders is vermeld.
13.2. De garantieperiode vangt aan op het moment van levering.
13.3. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of
voor het overige niet aan MK Tech kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief
begrepen:
a. gebreken als gevolg van onjuiste of onoordeelkundige montage die niet door of namens
MK Tech is uitgevoerd;
b. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de klant en gebruik door de klant in strijd met de
gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van MK Tech;
c. indien door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan
het geleverde product zijn uitgevoerd;
d. er sprake is van een gebrek aan het geleverde product dat is veroorzaakt door een werk
dat en/of een zaak die niet door MK Tech (op)geleverd is.
13.4. Het herstellen van het product verlengt de garantieperiode niet.
Artikel 14. Geheimhouding
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
14.2. Indien MK Tech – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak –
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden te verstrekken en MK Tech zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MK Tech niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst.

14.3. MK Tech verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de aansprakelijkheidsbeperkingen
opgenomen in deze algemene voorwaarden voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.
15.2. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden
en/of tikfouten bevatten. MK Tech is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of
fouten.
15.3. MK Tech kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. MK Tech zal er
alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.
Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot
verstoorde gegevens. MK Tech is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
15.4. MK Tech kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.5. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door hem aangeleverde gegevens. MK Tech is nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en
verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant
gegeven instructies. De klant vrijwaart MK Tech tegen alle aanspraken ter zake.
15.6. De klant is gehouden alle schade te vergoeden die MK Tech lijdt als gevolg van
omstandigheden, waarvan de klant op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en
waarvan hij MK Tech niet in kennis heeft gesteld.
15.7. MK Tech is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schades veroorzaakt door de machine.
15.8. De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen,
e.d. die MK Tech tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
15.9. De klant dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in
de ruimste zin des woords. Indien de medewerker tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden lichamelijk letsel oploopt of komt te overlijden, dan is de klant daarvoor
aansprakelijk. De klant dient zich tegen de risico’s omschreven in dit artikel goed te hebben
verzekerd.
15.10. MK Tech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel
onvermijdelijk is bij het door MK Tech op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
15.11. MK Tech is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van
verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.12. MK Tech is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, vertragingsschade, die het gevolg is
van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing aan de machine of een andere
storing in de bedrijfsvoering van de klant. Een dergelijke storing of bedrijfsstagnatie komt voor
risico van de klant. Indien de klant zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te
dekken, dan dient de klant daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
15.13. MK Tech is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig
gebruik van het (op)geleverde.
15.14. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door MK Tech (op)geleverde, sluit
MK Tech iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele
(gevolg)schade.
15.15. MK Tech is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet
op de juiste wijze monteert.
15.16. MK Tech is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door
bedrijfsstagnatie.
15.17. Indien MK Tech aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van MK Tech beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MK Tech gedane
uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van MK Tech beperkt tot het

bedrag dat de klant heeft betaald voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft, met een maximum van de betaalde vergoeding voor 3 maanden.
15.18. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens MK
Tech vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een
feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens MK Tech kan
aanwenden.
15.19. Indien de klant goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren
van de werkzaamheden aan MK Tech ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of
materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan MK Tech ter
beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.
Artikel 16. Ontbinding
16.1. MK Tech is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten indien:
a. MK Tech bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld
aan een gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te
worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst MK Tech ter kennis is gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
16.2. MK Tech is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is,
gerechtigd de overeenkomst met de klant zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de klant:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend of in
liquidatie treedt;
c. zijn (betalings)verplichtingen jegens MK Tech niet nakomt.
16.3. MK Tech heeft het recht na de totstandkoming van de overeenkomst en voordat hij een
aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst schriftelijk
of via de e-mail te ontbinden, zonder schadeplichtig jegens de klant te zijn.
16.4. Voorts is MK Tech bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.5. MK Tech is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden
van eventuele directe- noch gevolgschade die de klant heeft geleden.
16.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of MK Tech de uitvoering van de overeenkomst
opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of
opschorting zijn uitgevoerd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van MK Tech
op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden.
Artikel 17. Overmacht
17.1. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: stroomstoring;
internetstoring; storing in het e-mailverkeer; diefstal; weersinvloeden; overstromingen;
aardverschuivingen; terrorisme; oorlog; rellen; belemmeringen door derden; werkstakingen;
verkeersstoring; niet tijdige levering door de leveranciers van MK Tech; branden, storingen
en ongevallen in het bedrijf van MK Tech; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse
of internationale overheid; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de
medewerker.
17.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
een door MK Tech inschakelde derde partij.
17.3. In het geval dat MK Tech door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, heeft MK Tech het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat MK Tech gehouden is om
enige door de klant geleden schade te vergoeden.
Artikel 18. Klachten

18.1. Klachten dienen door de klant zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst dan
wel na de (op)levering aan MK Tech kenbaar te worden gemaakt.
18.2. Na het indienen van de klacht dient de klant MK Tech de gelegenheid te geven de
gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
18.3. De aansprakelijkheid van MK Tech is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in
artikel 15.
Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op de overeenkomst tussen MK Tech en de klant is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MK Tech worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MK Tech gevestigd is. De klant zijnde
een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat MK Tech schriftelijk een beroep
heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
HOOFDSTUK 2: WEBSHOP
De bepalingen opgenomen in dit hoofdstuk 2 “Webshop” zijn, onverminderd de toepasselijkheid van
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien de klant via de
website een bestelling plaatst.
Artikel 20. Prijzen
20.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.
20.2. MK Tech heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
20.3. De hoogte van de transportkosten worden voor of bij het tot stand komen van de
overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
Artikel 21. Totstandkoming van de overeenkomst
21.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website
succesvol heeft doorlopen.
21.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat
hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
21.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt MK Tech de klant
onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van MK
Tech heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van MK
Tech.
Artikel 22. Betaling
22.1. De betaalmogelijkheden waaruit de klant kan kiezen staan duidelijk op de website vermeld.
Artikel 23. Leveringstermijn
23.1. Indien MK Tech het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst
kan leveren, dan stelt MK Tech de klant daarvan telefonisch of via de e-mail op de hoogte en
dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met
de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst
ontbindt, dan betaalt MK Tech eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na
de ontbinding.
Artikel 24. Montage
24.1. Het via de website bestelde product wordt door MK Tech niet gemonteerd.
24.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het product op de juiste wijze gemonteerd wordt. MK
Tech kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product of voor
gevolgschade, zoals schade aan een andere zaak, doordat de klant het product verkeerd
gemonteerd heeft.
Artikel 25. Herroepingsrecht product dat niet op maat is gemaakt.
25.1. Is de bestelling van de klant een standaard product dat niet naar de door de klant opgegeven
specificaties vervaardigd is, dan is het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel van
toepassing.

25.2. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de bestelling van
MK Tech heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van
het product wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
25.3. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 25.2 zal de klant zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate
uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden.
25.4. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk
binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan MK Tech kenbaar te maken. Aan de klant
wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de
overeenkomst wil ontbinden.
25.5. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product
binnen 14 dagen naar MK Tech terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en,
indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
25.6. De klant kan ook, zonder eerst MK Tech ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep
doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in
artikel 25.2 terugsturen naar MK Tech. In een dergelijk geval dient de klant het
“Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat
de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
25.7. Indien de klant op elektronische wijze aan MK Tech kenbaar maakt dat hij een beroep doet
op zijn herroepingsrecht, dan stuurt MK Tech na ontvangst van deze melding de klant een
ontvangstbevestiging.
25.8. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze
schade in mindering gebracht op het bedrag dat MK Tech overeenkomstig artikel 25.11 aan
de klant terugbetaalt.
25.9. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de
transportkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
25.10. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
25.11. MK Tech zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de

klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de aankoopprijs + de
transportkosten, voor het toesturen van het product naar de klant, restitueren.
25.12. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening
van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht
worden uitgelegd.
Artikel 26. Uitsluiting van het herroepingsrecht
26.1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 25 geldt uitdrukkelijk niet bij de levering van
volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant.
Artikel 27. Conformiteit
27.1. MK Tech staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften.
27.2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant
contact op te nemen met de klantenservice van MK Tech binnen 2 maanden nadat de klant
het gebrek ontdekt heeft.
27.3. Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan
wordt door MK Tech het factuurbedrag van het product gecrediteerd en aan de klant
terugbetaald of, indien de klant dat wenst, wordt een nieuw product naar de klant opgestuurd.
27.4. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan MK Tech van de klant
verlangen dat de klant het product, op kosten van MK Tech, naar MK Tech terugstuurt.
27.5. Indien uit het onderzoek van MK Tech naar aanleiding van de klacht blijkt dat een gebrek
en/of schade aan het product is ontstaan:
a. door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
b. doordat het product niet juist is gemonteerd;
c. doordat er wijzigingen aan het product zijn uitgevoerd;

d. doordat aan het product zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden;
e. doordat het product is gebruikt voor een ander soort voertuig dan waarvoor het product
gemaakt is;
f. door van buitenkomende omstandigheden waarop MK Tech geen invloed kan
uitoefenen,
dan wordt de klacht door MK Tech verder niet in behandeling genomen en is MK Tech niet
aansprakelijk voor die schade en/of het gebrek aan het geleverde product.
Artikel 28. Aansprakelijkheid
28.1. MK Tech is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke
onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn
website wegens onderhoud of anderszins.
28.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren
die het product werkelijk heeft. MK Tech is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
Artikel 29. Klantenservice
29.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen
met de klantenservice van MK Tech. De klantenservice van MK Tech is bereikbaar:
a. via het e-mailadres: Info@mktech.nl
b. via het telefoonnummer: 0031-626413131
29.2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan
worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen
binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
29.3. Bij MK Tech ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door MK Tech binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.